Privacyverklaring
Upupup drone service Haaltert

Privacybeleid


Upupup verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, gelieve een vraag te stellen via de contactpagina.


Verwerkingsdoeleinden


Upupup verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens en beelden van klanten voor klanten- en orderbeheer.


Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt conform artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1., heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Upupup verbonden zijn of met enige andere partner van Upupup.


Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de noodzakelijke termijn om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Beeldmateriaal wordt bewaard gedurende de termijn die nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.


Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden via de contactpagina.


Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht


De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).